Select a School...
Select a School
NANJING
FOREIGN LANGUAGES SCHOOL
返回到头条

General Arrangements of Duty

Headquarter school

 

Monday

Tudesday

Wednesday

Wednesday

Friday

Zou Zheng

Liu Qianshu

Zhou Ye

Wang Ruiqing

Lin Qin

Sun Xiaoyan

Guo Hong

Wang Yichun

Chen Bo 

Hu Baoqing

Zhu Shanping 

Chen Ling 

Ma Xuesheng

Shang Yuanyuan

Lv Yan

Li Xifan

Branch school

Monday

Tudesday

Wednesday 

Wednesday

Friday

Han Weiping

Hu Hongyang

Yin Herong

Lian Kai

Cai Ziqiang