Select a School...
Select a School
NANJING
FOREIGN LANGUAGES SCHOOL

Starof Nanjing Foreign Language School,Winning the Competition ,Outstanding Alumni

Min Jie Yale University 2009

Min Jie Yale University 2009  

Shi Xiao Yale University2011

Shi Xiao Yale University2011

Xia Ruobing Yale university 2011

Xia Ruobing Yale university 2011

Chen Liqian Yale University 2007 

Chen Liqian Yale University 2007

Yi Feifei Harvard University 2008

Yi Feifei Harvard University 2008

Zhong Hongxia Stanford University 2009

Zhong Hongxia Stanford University 2009

Xu Jiru The Youth Olympic Games Ambassador Tsinghua University 2010

Xu Jiru The Youth Olympic Games Ambassador Tsinghua University 2010

Four people:Chen qian 、Zhou Jinghao、Liu Zidong、Huang Simeng Harvard University & Yale University 2010

Four people Chen qian Zhou Jinghao Liu Zidong Huang Simeng Harvard University and Yale University 2010.jpg

Zhou Banruo 、Zhang Kangyan The Wharton School of the University of America 2011

Zhou Banruo Zhang Kangyan The Wharton School of the University of America 2011

Peking University alumni from Nanjing Foreign Language School

Peking University alumni from Nanjing Foreign Language School

Xu Kaiwen He won a gold medal in the International Physcis Olympiad in 1996

Xu Kaiwen He won a gold medal in the International Physcis Olympiad in 1996

Zhu Zeyuan won the gold medal twice in the International Information Science Olympiad in 2005 2006

Zhu Zeyuan won the gold medal twice in the International Information Science Olympiad in 2005 2006  

Jiang Xiqian He won a gold medal in the International Chemistry Olympiad in 2008

Jiang Xiqian He won a gold medal in the International Chemistry Olympiad in 2008  

Mao Jieming He won a gold medal in the International Information Science Olympiad in 2009

Mao Jieming He won a gold medal in the International Information Science Olympiad in 2009  

Sheng Jie General Alumni of 1973

Sheng Jie General Alumni of 1973  

Lu Shaye Ambassador Alumni of 1982

Lu Shaye Ambassador Alumni of 1982  

Zhang Chuanjie Doctor of Yale University Alumni of 1994

Zhang Chuanjie Doctor of Yale University Alumni of 1994

Chen Chi Master of London School of Economics 2001

Chen Chi Master of London School of Economics 2001  

Dong Jie Doctor of Peking University Alumni of 2001

Dong Jie Doctor of Peking University Alumni of 2001

Alumni that attended MBA in Harvard Business School,such as Chen Ying(2001),Liu Yu(2003),Xu Yanwen(2006),Xu Kang(2004),Zong Hao(2001)

Alumni that attended MBA in Harvard Business School such as Chen Ying(2001) Liu Yu(2003) Xu Yanwen(2006) Xu Kang(2004) Zong H

Zeng Xing Doctor of Harvard 2001 Liu chang Doctor of Cambridge University 2004

Zeng Xing Doctor of Harvard 2001 Liu chang Doctor of Cambridge University 2004  

Yin Jie Doctor of Stanford University Alumni of 2002

Yin Jie Doctor of Stanford University Alumni of 2002

Zhu Juan Doctor of the University of British Columbia,Canada 2004

Zhu Juan Doctor of the University of British Columbia Canada 2004

Ma Jusha Doctor of Tokyo University Alumni of 2005

Ma Jusha Doctor of Tokyo University Alumni of 2005

Liu Benyue Master of MIT University Alumni of 2006

Liu Benyue Master of MIT University Alumni of 2006

Zhai Luman Doctor of Cambridge University Alumni of 2007

Zhai Luman Doctor of Cambridge University Alumni of 2007

Some Stanford University alumni from Nanjing Foreign Language School

Some Stanford University alumni from Nanjing Foreign Language School

Some Yale University slumni from Nanjing Foreign Language School
Some Yale University slumni from Nanjing Foreign Language School