Select a School...
Select a School
NANJING
FOREIGN LANGUAGES SCHOOL

Our School Team Gained Great Success in the 30thNanjing Sports Meet

Our School Team Gained Great Success in the 30th Nanjing Sports Meet  

Correspondent Cui Hengxu, Class 2, senior Grade 2

At the 30th Nanjing Students’ Sports Meet,which ended on October 25th, our school team gained great success.

Details about the prizes:

Junior School Group Pentathlon, the 1stPrize;

Aerobics Competition, the 1st Prize;

Track and Field Group Prize: the 2nd Prize;

Vocational College Group Pentathlon, the 2ndPrize;

Vocational College Group, the 5th Prize.

Instructors: Sun Jie, Hu Zhibin, Gao Denglu, WangShaolin, Jiang Ruihua